Urząd Gminy Wisznice będzie dokonywał zwrotu nadpłaty na udział własny montażu kolektorów z projektu „Czysta energia w Dolinie Zielawy” realizowanego w latach 2010 -2012

W latach 2010– 2012 Gmina Wisznice realizowała projekt „Czysta energia w Dolinie Zielawy" w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminami: Jabłoń, Podedwórze, Rossosz i Sosnówka.
W wyniku realizacji projektu zamontowano 925 zestawów solarnych na terenie 5 gmin, w tym 358 na prywatnych budynkach w Gminie Wisznice.
Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło dopiero w 2014 r., ponieważ istniały wątpliwości w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w zakresie montażu kolektorów słonecznych.
Koszty montażu 358 instalacji na terenie naszej gminy wyniosły 3.258.261,67 zł i zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 udział własny mieszkańców w montażu instalacji solarnych – 569.112,16 zł
 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – 2.689.149,51 zł.
Wpłaty wniesione przez mieszkańców wyniosły 723.400,00 zł, odsetki od lokowanych środków w banku – 93.918,07 zł, potrącone składki na ubezpieczenie instalacji (w latach 2013-2017 r.) – 57.448,26 zł
W związku z powyższym powstała nadpłata z wpłat mieszkańców w wysokości 190.757,65 zł.
Od dnia 19 marca 2015 r. Urząd Gminy Wisznice będzie dokonywał zwrotu nadpłaty na udział własny montażu kolektorów. Zwroty są rozliczone indywidualnie w zależności od dokonanej wpłaty na konto UG, terminu jej dokonania i wielkości zamontowanej instalacji. (do każdego zostanie skierowane pismo z rozliczeniem – do odbioru w kasie UG).

Zwroty nadpłat będą dokonywane gotówka w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy po złożeniu pisma wraz z numerem konta bankowego na który należy dokonać zwrotu.

sponsorzy