Informujemy, iż dnia 15 KWIETNIA 2015r........

upłynie termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał 2015 r. w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.
Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice
Nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009.

sponsorzy