Apel o prawidłowe oznakowanie posesji

Niniejszym proszę mieszkańców o oznaczenie budynków numerami porządkowymi. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010.193.1287), który stanowi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Uchylanie się od realizacji ww. obowiązku oznaczenia posesji stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest min. karą grzywny. Brak odpowiedniej numeracji i tablic z nazwami ulic utrudnia pracę pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej, ponieważ tracą cenny czas na ustalenie adresu i miejsca, do którego zostali wezwani, tym samym wpływa to ujemnie na szybkość ich reakcji i nasze bezpieczeństwo. Warto więc zadbać o naprawę ewentualnych uchybień. Apeluję do właścicieli domów o uzupełnienie brakujących oznaczeń.


                                                                                                                                             Wójt Gminy Wisznice
                                                                                                                                                    Piotr Dragan

sponsorzy