Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z dnia 28.02.2024r. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r., poz.571) i art.25 ust.l i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz. 901 z późn.zm.) i uchwały nr XLIX/375/2023 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.(Dz. Urz. Woj Lubelskiego z dnia 6 grudnia 2023r, poz. 7232) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, finansowanego z budżetu państwa, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, finansowanego z budżetu Gminy Wisznice, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rodzaj zadania: Zadanie z pomocy społecznej.

Nazwa zadania: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Link do ogłoszenia >>>>>>>>>>

sponsorzy