LII sesja Rady Gminy Wisznice - Zawiadomienie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu:

 

8 lutego 2024 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się LII sesja VIII kadencji Rady Gminy Wisznice.

 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:

 

 • stwierdzenie ąuorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi bialskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1101L w m. Dubica Dolna - Polubicze Dworskie,
 • ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg dla których Zarządca jest Wójt Gminy Wisznice,
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy i w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania -dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok,
 • zmian w budżecie Gminy na rok 2024.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Wisznice.

 

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach Rady Gminy.

 

 

sponsorzy