Zawiadomienie o LI Sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się LI sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok,
 • uchwalenia budżetu gminy na rok 2024,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok,
 • zmian w budżecie Gminy na rok 2023.

       5. Interpelacje i zapytania.

       6. Wolne wnioski.

       7. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Wisznice.

 

sponsorzy