XLVI Sesji Rady Gminy Wisznice

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XLVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Wisznice.

 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy,
 • przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok,
 • zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Wisznice.

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach Rady Gminy.

sponsorzy