XLV sesja Rady Gminy Wisznice - Zawiadomienie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XLV sesja VIII kadencji Rady Gminy Wisznice.

 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wspólnej realizacji projektu pn. „Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy" w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 —- 2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • wspólnej realizacji projektu pn. „Wzmocnienie potencjału służb pożarniczych Doliny Zielawy i obwodu łuckiego" w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027,
 • wspólnej realizacji projektu pn. „Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego" w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027,
 • wspólnej realizacji projektu pn. „Razem dla zdrowia - zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na pograniczu polsko-ukraińskim" w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok,
 • zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy Wisznice.

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zobowiązuje pracodawcę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach Rady Gminy.

sponsorzy