XLIV sesja Rady Gminy Wisznice - Zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad XLIV sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Debata oraz omówienie Raportu o stanie Gminy Wisznice za 2022 rok.
 3. Przedstawienie: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji
  o stanie mienia, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz stanowiska komisji rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia Wójtowi Gminy Wisznice wotum zaufania,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wisznice z wykonania budżetu za 2022 r.,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
 • udzielnie pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu,
 • przystąpienia do projektu „Polityka senioralna EFS +” w ramach działania 8.5  Usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027,
 • wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy działki przeznaczonej na wydzielenie drogi wewnętrznej,
 • zmiany uchwały nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Wisznice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Oddziały Przedszkolne przy szkole Podstawowej w Wisznicach,
 • uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
 • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Wisznice,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 r.,
 • zmian w budżecie Gminy na 2023 r.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Wisznice.

 

 

sponsorzy