Debata publiczna - Raport o stanie Gminy Wisznice

Wójt Gminy Wisznice informuje, że podczas XLIV Sesji Rady Gminy Wisznice, zostanie  rozpatrzony Raport o stanie Gminy Wisznice za 2022 rok. To opracowanie obejmujące podsumowanie działalności samorządu Gminy Wisznice w 2022 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK - TUTAJ

Nad raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będą mogli wziąć udział maksymalnie mieszkańców gminy. Po zakończeniu debaty, Rada Gminy Wisznice przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Wisznice wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Wisznice, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. O kolejności zabrania głosu w debacie podczas sesji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2022, przyjmowane będą najpóźniej do dnia 26 czerwca 2023 r. /poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, w pokoju 201 (II piętro) – Biuro Rady. Biuro Rady pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.

Raport o stanie Gminy Wisznice za rok 2022 zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wisznice.

Wzór zgłoszenia załączony jest pod tekstem.  Otrzymać go można również w Biurze Rady w Urzędzie Gminy Wisznice pok. 201.

ZGŁOSZENIE TUTAJ

(Komunikat sporządzony w oparciu o art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572)

 

sponsorzy