Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w dniach 4 - 31 maja 2023 r. w pokoju 201 (piętro II) należy odebrać decyzję w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Wisznice w sprawie przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych faktur, które także należy przedstawić w pokoju 201 w terminie jak wyżej. Faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne (w tym wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą) oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Możliwe jest częściowe sfinansowanie udziału ucznia w obozie lub wycieczce szkolnej organizowanej przez szkołę w roku szkolnym (potwierdzenie kosztów przez wychowawcę klasy i/lub dyrektora szkoły). Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister lub plecak, strój na zajęcia wychowania fizycznego (podkoszulka, spodenki, obuwie sportowe, dres tj. bluza sportowa i spodnie sportowe – max. po 2 sztuki na dany rok szkolny),ubiór galowy, w tym: bluzka/koszula biała, spodnie wizytowe, spódnica wizytowa lub sukienka wizytowa, garsonka, marynarka, a także podręczniki szkolne odpowiednio do klasy do której uczeń będzie uczęszczał, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, komputer, programy multimedialne, części do komputera, czy mikroskop.. Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (opłata za internat, koszty dojazdu, czesne).

 

sponsorzy