Informacja Wójta Gminy w spawie cen wody i kanalizacji

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Nowa taryfa została zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr LU.RZT.70.1.2023 po rozpatrzeniu wniosku Gminnego Zakładu Komunalnego w Wisznicach.

Z końcem 2022 r. Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. zamknął budżet stratą. Tę stratę samorząd gminy pokryje z własnego budżetu. Strata wynikała przede wszystkim ze zwiększenia kosztów funkcjonowania GZK, w szczególności kosztów energii elektrycznej. Wyjaśniając, koszt energii elektrycznej ma bardzo duży wpływ na cenę wody i cenę kanalizacji. Do końca 2021 r. cena energii za którą płaciła Gmina Wisznice i Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach wynosiła 0,30 – 0,35 zł/kwh. Natomiast od stycznia 2022 r. koszty energii elektrycznej znacznie wzrosły i w chwili obecnej wynoszą 0,97 zł/kwh. Jest to rządowa cena gwarantowana. W związku z powyższym Gminny Zakład Komunalny podjął decyzje o złożeniu wniosku o zwiększenie cen wody i kanalizacji do Wód Polskich. Wody Polskie po przeanalizowaniu dotychczas obowiązujących taryf oraz kosztów spółki wydały decyzję przychylająca się do zmiany taryfy. Należy zaznaczyć, iż dotychczas ceny wody i kanalizacji w Gminie Wisznice w stosunku do innych gmin w województwie lubelskim były jednymi z niższych. Podwyżka cen w stosunku do lat ubiegłych będzie oscylowała w granicach: 17 % cena wody, 11%-15%  cena kanalizacji, ceny te mieszczą się w granicach inflacji. Istotne jest, że tak jak w latach poprzednich Gmina Wisznice nadal będzie dopłacała do metra sześciennego ścieków, obniżając tym samym  końcową cenę za odbiór ścieków od mieszkańców.

Załączniki:

– decyzja PGW Wody Polskie nr LU.RZT.70.1.2023

– nowa taryfa – ceny

sponsorzy