Zawiadomienie o zwołaniu XLII Sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej.

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wisznice,
 • ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych,
 • zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok,
 • zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Wisznice.

 

 

sponsorzy