Pomoc klęskowa dla rodzin

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż z dn. 23 listopada nastąpiły zmiany w programie pomocy dla rodzin dotkniętych suszą w gospodarstwach. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY DLA RODZIN – zmiana przepisów od dnia 23 listopada 2022 r.

  1. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 listopada 2022 r.
  2. Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii faktur lub innych dokumentów, które wykażą sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto, do dnia 30 listopada 2022 r.
  3. Uwzględniając ww. rozporządzenie i możliwość udokumentowania sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa również w oparciu o inne dokumenty, przy formularzu wniosku o pomoc zamieszczono formularz  „Oświadczenie o sprzedaży produktów rolnych od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. z gospodarstwa rolnego w związku z prowadzeniem którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”. Formularz oświadczenia przeznaczony jest dla tych wnioskodawców, którzy dokonywali sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa a sprzedaż ta nie była udokumentowana żadnymi dokumentami (np. fakturą, rachunkiem, itp.).

Kopie faktur lub innych dokumentów należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. O dacie złożenia decyduje data wpływu tych dokumentów do właściwego BP ARiMR.

Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2399).
W związku z wprowadzonymi zmianami został opracowany i udostępniony zaktualizowany formularz wniosku, w którym w miejscu wskazującym na dołączenie do wniosku kopii faktur dodano zapis umożliwiający składanie innych dokumentów potwierdzających sprzedaż. 

W przypadku wnioskodawców, którzy już złożyli wniosek o pomoc, jego uzupełnienia można dokonać poprzez:

  • złożenie kopii faktur lub innych dokumentów jednak w tym przypadku, aby taki dokument został prawidłowo dołączony do już złożonego wniosku należy do takiej faktury lub innych dokumentów załączyć pismo wskazujące do jakiego wniosku powinny one zostać dołączone, lub
  • złożenie kopii faktur lub innych dokumentów przy zaktualizowanym formularzu wniosku zaznaczając w sekcji I Cel złożenia, że jest to zmiana wniosku.

Zgodnie z przepisami §3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 2399), w przypadku niezłożenia w terminie do 30 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Biura Powiatowego Agencji do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy), kopii faktur lub innych dokumentów potwierdzających sprzedaż pomocy nie przyznaje się. 

Więcej informacji w linku:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

 

sponsorzy