Zawiadomienie o XXXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice Ewa Nuszczyk informuje, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuje XXXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Wisznice, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Zabrody położonej na terenie Ukrainy,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Wisznice,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wisznice na lata 2023-2025,
 • przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023rok
 • uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty,
 • ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg dla których Zarządcą jest Wójt Gminy Wisznice,
 • zmieniająca uchwałę Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Wisznice z dn. 10 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej,
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wisznice na rok 2023,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wisznice na rok 2023,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.
 • obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 r.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
 • zmian w budżecie Gminy na rok 2022 r.

       5. Interpelacje i zapytania

       6. Wolne wnioski.

       7. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Wisznice.

 

sponsorzy