ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WISZNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - KONSULTACJE

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WISZNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

 1. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1.Głównym celem Programu Współpracy na 2022 rok jest efektywne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy Gminy z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z wykorzystywaniem ich społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb Gminy.

2. Cel główny i cele szczegółowe realizowane są przez:

1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych;

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w realizacji zadań publicznych;

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych i innych podmiotów;

4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie standardu wykonywanych usług;

5) zabezpieczenie w budżecie Gminy Wisznice środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań w sferze zadań publicznych.

 1. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:

1) pomocniczości – powierzenie przez gminę organizacjom i podmiotom realizacji zadań własnych oraz zapewnienie ich wykonania w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2) jawności – wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami i podmiotami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji;

3) partnerstwa – dobrowolna współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

4) suwerenności stron – posiadanie przez partnerów współpracy zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom;

5) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;

6) uczciwej konkurencji – równy dostęp do informacji w zakresie wykonywanych działań oraz stosowanie tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania.

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy obejmuje swym zasięgiem sferę zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych przez Gminę Wisznicę.
 2. W roku 2023 priorytetowym obszarem współpracy będą zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej;

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

6) ochrony i promocji zdrowia;

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

8) działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

9) ochrony dóbr kultury i zabytków.

 1. Współpraca w 2022r, dotyczyć będzie zadań publicznych w zakresie:

1) organizacji imprez sportowych;

2) utrzymania stadionu wraz z zapleczem,

3) współfinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) współfinansowanie imprez kulturalno- oświatowych,

5)świadczenie  usług profilaktycznych i terapeutycznych;

6) działalność na rzecz dóbr kultury i zabytków

 1. FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy może przybierać formy:

1) finansową – realizowaną poprzez finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych;

2) pozafinansową realizowaną poprzez:

 1. a) informowanie o szkoleniach i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy,
 2. b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 3. c) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji lub podmiotów,
 4. d) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego,
 5. e) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
 6. f) udzielanie organizacjom wsparcia pozafinansowego (udostępnienie lokalu, użyczenie sprzętu technicznego, możliwych materiałów w celu realizacji zadań organizacji).
 7. OKRES REALIZACJI

Program współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy na 2023 rok będzie realizowany w 2023 roku.

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJE PROGRAMU

W 2022 roku planuje się udzielenie dotacji na dofinansowanie zleconych zadań publicznych w zakresie: wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 150 tys. zł, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 10 tys. zł, Przekazywanie środków finansowych następować będzie po zawarciu umów o udzielenie dotacji z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.

VII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 1. Udział organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji zadań odpowiednich do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz działalności statutowej organizacji i podmiotów.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia lub powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań.
 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w ust. 2, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość i większą efektywność wykonania danego zadania.
 4. Powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

VIII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH

 1. Komisja konkursowa od 3-5 osób powoływana jest przez Wójta Gminy Wisznice w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje lub podmioty w ramach ogłoszonego przez Gminę otwartego konkursu ofert.
 2. Szczegółowe zadania do powierzenia (wsparcia) są określane w ogłoszeniu konkursowym ofert.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) w pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert;

2) w drugim etapie Komisja Konkursowa, dokonuje oceny merytorycznej zawartości ofert i ustala najkorzystniejszą ofertę.

 1. Praca Komisji Konkursowej polega na stwierdzeniu prawidłowości ogłoszenia konkursu, przeprowadzeniu procedury konkursowej, wyborze najkorzystniejszej oferty w oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną, zaproponowaniu podziału środków i przedłożeniu wyników konkursu Wójtowi Gminy Wisznice.
 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Wisznice.
 3. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Wisznice zawiera umowę o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z organizacją lub podmiotem wyłonionym w trakcie konkursu.

 

 1. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

 1. Miernikiem oceny efektywności realizowanego programu będą uzyskane informacje dotyczące:

1) liczby organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

2) liczby osób zaangażowanych w realizacje programu;

3) liczby osób, które były adresatami działań;

4) wysokość środków finansowych z Gminy na realizacje zadania;

5) wysokość dofinansowania uzyskanego z innych źródeł.

 1. Oceny programu dokonuje Rada Gminy po otrzymaniu sprawozdania z jego realizacji.
 2. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI.
 3. Projekt programu był wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz udostępniony na stronie internetowej Gminy.

2.Program był opracowany po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLII/235/10 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz .Woj. Lubelskiego z 2011 Nr 3, poz. 69).

sponsorzy