„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

W dniu 23 października 2022 r. został opublikowany nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 % kosztów realizacji usług asystenta.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, ogłoszenie naborze wniosków wraz z wzorem formularza wniosku oraz wzorem informacji opisowej wzorem kalkulacji kosztów dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl (Fundusz Solidarnościowy), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Programy.

Wniosek wraz z kalkulacją kosztów i informacją opisową na środki finansowe można składać do Wojewody Lubelskiego w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do LUW) wyłącznie w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek wraz z kalkulacją i informacją opisową, a nie tylko pismo przewodnie muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty lub osoby upoważnionej ze stosownym upoważnieniem. W przypadku aplikowania do kilku Programów prosimy o niewysyłanie kilku wniosków w jednej wiadomości ePUAP.

sponsorzy