Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 25 października 2022 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Wisznice:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawy organizacyjne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

       3. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.

       4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wisznice”,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
  • zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

       5. Interpelacje i zapytania.

       6. Wolne wnioski.

       7. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Wisznice.

sponsorzy