STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż nabór na przyznanie stypendium szkolnego - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2022/2023 rusza od 1 września 2022 r.

Uczeń może otrzymać stypendium szkolne – świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jeżeli:

  1. Zamieszkuje Gminę Wisznice.
  2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł netto/os. w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:

  1. Rodziców albo pełnoletniego ucznia.
  2. Dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można złożyć w terminie od  1 września 2022 r. do 15 września 2022 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w terminie od 1 września 2022 r. do 15 października 2022 r. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego. Wniosek pobrać można w Urzędzie Gminy Wisznice: Punkt Obsługi Interesanta (I piętro) oraz pokój 201 (II piętro). 

Lista wydatków kwalifikowanych do wypłaty stypendium TUTAJ

Wniosek w wersji PDF TUTAJ

 

 

 

sponsorzy