Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Wisznice

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 11 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wisznice na lata 2015-2023 zawartej w Strategii Rozwoju Gminy Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
 • udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej o statusie gminy partnerskiej, położonej na terenie Ukrainy,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
 • zmian w budżecie Gminy na rok 2022

       5. Interpelacje i zapytania.

       6. Wolne wnioski.

       7. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Wisznice.

sponsorzy