Dwa projekty z dofinansowaniem z Polskiego Ładu!

Gmina Wisznice otrzymała dofinansowanie na dwa kolejne projekty złożone w konkursie II pilotażowej edycji Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach obu dofinansowań zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1101L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie oraz zostaną zamontowane cztery instalacje fotowoltaiczne o mocy ok. do 19 do 49 kW na obiektach użyteczności publicznej. 

  1. Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1101L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie

Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1011L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie o długości 6 300 m. Zakres inwestycji obejmuje: przygotowanie dokumentacji projektorowej, poszerzenie drogi tak aby jezdnia po przebudowie miała szerokość 5,5 m  Przystosowana do kategorii ruchu KR1. Założono ,że na całej długości zostanie wykonane poszerzenie z betonu cementowego o szerokości około 0,7m i grubości 20 cm w celu wykonania schodkowania nawierzchni, wykonane zostanie ok. 150 zjazdów na przyległe działki z kruszywa łamanego. Na całej długości drogi zostanie wykonane oznakowanie poziome osiowe.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-06-30

Przewidywana wartość Inwestycji: 7.577.167,31 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 378.858,36 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 7.198.308,95 zł

 

  1. Nazwa inwestycji: Energia odnawialna w gminie Wisznice

Opis inwestycji: Projekt ma na celu dalszy rozwój energetyki odnawialnej w gminie Wisznice poprzez zwiększenie zasięgu samobilansującego się obszaru sieci elektroenergetycznej (poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego). Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zwiększenie niezawodności dostaw, zapewnienie niskich cen energii dla JST, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie wytwarzania i zużywania OZE, rozwój energetyki rozproszonej – budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak też ciepło z OZE na potrzeby lokalne - pompa ciepła. Inwestycja obejmuje montaż czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. do 19 do 49 kW na obiektach użyteczności publicznej:

  • obiekt administarcyjno-szatniowy na stadionie sportowym w Wisznicach;
  • budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach;
  • budynek Urzędu Gminy w Wisznicach,
  • budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami hospicyjnym w Curynie.

Dodatkowo na obiekcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Curynie założono instalację gruntowej pompy ciepła o mocy ok 255 kW wraz z wykonaniem odwiertów i montażem pionowych kolektorów do ogrzewania budynku oraz montażem magazynu energii o mocy ok. 100 kWh.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-09-30

Przewidywana wartość Inwestycji: 2.630.000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 131.500,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 2.498.500,00 zł 

 

sponsorzy