Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne:

   - stwierdzenie quorum,

   - przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Wisznice,
  • zmieniająca uchwałę Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wisznice,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
  • zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Wisznice.

 

sponsorzy