Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach (sala widowiskowa) odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad posiedzenia wysokiej rady przedstawiamy poniżej. 

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne:

   - stwierdzenie quorum,

   - przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

   - odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków,

   - powołania Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków,

   - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,

   - zmieniająca uchwałę XXIX/226/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wisznice na 2022 rok,

   - ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

   - uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice,

   - wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisznice na okres 30 lat,

   - rozwiązania współpracy z gminą Znamienka Republiki Białoruś,

   - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,

   - zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Wisznice.

 

 

sponsorzy