Gram w zielone! - montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice

Urząd Gminy Wisznice informuje, że wniosek złożony w dniu 30.09.2019 r. w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych. W dniu dzisiejszym Zastępca Wójta Gminy Krzysztof Biełuszka odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego promesę na dofinansowanie. 

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Wisznice wyniesie 169 szt. Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego. Grupą docelową będą mieszkańcy gminy Wisznice (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu wyrażoną w formie ankiety. Produkcja energii elektrycznej- 172,71 MW/rok. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej- 169 szt. Spadek emisji CO 2 - 140,24 Mg/rok. Instalacje fotowoltaiczne montowane będą na budynkach mieszkalnych (elewacja, dach), w przypadku braku możliwości montażu ww. instalacji na dachu bądź elewacji, panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na budynkach gospodarczych typu garaż, altana z wyłącznym przeznaczeniem produkcji energii na potrzeby mieszkalne gospodarstw domowych. Panele fotowoltaiczne będą instalacjami typu on -grid, czyli energia zużywana będzie na bieżąco, a ewentualne nadwyżki prądu trafiają do zakładu energetycznego

Wartość projektu ogółem: 2 520 532, 20 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 323 340, 00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 1 161 670, 00 zł (poziom dofinansowanie 50%)

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31

 

 

 

sponsorzy