STYPENDIUM SZKOLNE

Wójt Gminy Wisznice informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na II półrocze roku szkolnego 2021/2022 należy składać w nieprzekraczalnym terminie 01.02.2022-15.02.2022 r.
 
Osobom, którym stypendium został przyznane przypominamy także o obowiązku poinformowania Urzędu Gminy Wisznice w przepadku: zwiększenia dochodu w rodzinie, skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły, otrzymanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, zmiany miejsca zamieszkania ucznia - poza teren Gminy Wisznice. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600 zł na osobę. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego do pobrania są w UG Wisznice, złożyć je należy w pokój 201, piętro II. Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur, dowodów wpłaty dotyczących roku szkolnego 2021/2022. 
 
 
 
 
sponsorzy