Mieszkania treningowe oddane do użytku

Z początkiem roku 2022 ruszają mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice. Do dyspozycji są 2 pokoje 2-osobowe z łazienkami, wyposażona kuchnia oraz salon. Rekrutowani uczestnicy projektu będą przebywać w mieszkaniach pod opieką asystentów terapeutów zatrudnionych w ramach projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice".
 

 
Projekt „ Usługi społeczne w Gminie Wisznice” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Wisznice  do 31.12.2022 r. poprzez realizację zintegrowanych usług profilaktycznych i aktywizujących, rozwój środowiskowych form pomocy, trening usamodzielnienia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości oraz dostępności usług społecznych, świadczonych  w formach zdeinstytucjonalizowanych w środowisku lokalnym, przyczyniając się  do zwiększenia aktywności oraz poprawy jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.
 
W ramach projektu będą realizowane zajęcia profilaktyczne, aktywizujące, usługi asystencko-opiekuńcze, usługi mieszkalnictwa treningowego oraz zostanie utworzona Wypożyczalnia Sprzętu – Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspomagającego. Zajęcia profilaktyczne będą obejmowały indywidualne oraz grupowe konsultacje psychologiczne, dietetyczne i kosmetologiczne. W ramach zajęć aktywizujących będą prowadzone zajęcia terapeutyczne takie jak biblioterapia, hortiterapia, zajęcia muzyczne i manualne oraz zostaną przeprowadzone warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rajdy rowerowe. W celu zapewnienia integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym Beneficjent przewiduje zorganizowanie 15 imprez okolicznościowych. Planuję się, że z usług  osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej i osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze skorzysta 20 osób.  Usługi mieszkalnictwa treningowego zakłada utworzenie 4 miejsc w mieszkaniach treningowych wraz z prowadzeniem treningu usamodzielnienia, z którego skorzysta 12 osób. Z Wypożyczalni będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne i niesamodzielne, którym wypożyczony Sprzęt ułatwi wykonywanie czynności życia codziennego.
 
Mieszkania zostały uruchomione na rok, w ciągu tego czasu każdy z 12 rekrutowanych uczestników projektu zamieszka tam na okres 4 miesięcy. Usytuowane są w budynku nowego kina, przy parku w centrum Wisznic. Budynek powstał dzięki realizacji projektu "Rewitalizacji Gminy Wisznice". 

 

  • Wartość  projektu: 1 580 005,20 PLN, 
  • Kwota  dofinansowania: 1 490 665,20 PLN
  • Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022 r.

Zdjęcia: UG Wisznice 

 

 

 

sponsorzy