XXIX SESJA RADY GMINY WISZNICE

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 20 grudnia 2021 r. o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach (sala widowiskowa) odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Wisznice. Porządek obrad przedstawiamy poniżej. 

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wisznice na 2022 rok,
  • uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
  • ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
  • ustalenia wysokości diet radnych Gminy Wisznice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wisznice,
  • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
  • uchwalenia budżetu gminy na rok 2022,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok,
  • zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

 

sponsorzy