Gmina Wisznice w pierwszej piątce najlepszych gmin wiejskich w rankingu samorządów "Rzeczpospolitej".

Już 17 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pokazuje nam te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" uznaje się za jeden z najbardziej wiarygodnych i prestiżowych w Polsce.

XVII Edycja Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2021 to ponad 200 gmin i miast z całego kraju, w tym także gminy i miasta z województwa lubelskiego, a wśród nich Gmina Wisznice. Nasza gmina została wyróżniona w kategorii "gminy wiejskie" i zajęła 4 miejsce w kraju. Rok 2020 był dla samorządów bardzo trudnym rokiem, gminy i miasta musiały zmierzyć się z wieloma problemami dnia codziennego, a przy tym wciąż pogłębiająca się pandemia Covid-19 zupełnie nie pomagała. W zestawieniu brane byłby pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce z wyjątkiem Warszawy. Źródłem danych niezmiennie od lat są publiczne dostępne bazy Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w e-ankiecie.

W tegorocznej edycji można było uzyskać maksymalnie 107 punktów. Pracę oraz zasady rankingu określiła niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele władz publicznych, organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zadaniem Kapituły było zweryfikowanie skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W filarze trwałość ekonomiczno-finansowa brano pod uwagę uzyskaną w ciągu ostatnich trzech lat dynamikę dochodów własnych, dynamikę wydatków inwestycyjnych, dynamikę wydatków na drogi oraz poziom w danym roku pozyskanych dotacji rozwojowych, poziom nadwyżki operacyjnej brutto i netto oraz poziom objęcia terenu gminy planami zagospodarowania przestrzennego. Natomiast filar trwałość społeczna odnosi się bezpośrednio do działań samorządu, mających wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. W tej kategorii pod wagę branych jest wiele czynników m.in.: dynamika  inwestycji w infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, oświatę, wydatki na kulturę, sport i rekreację, wpływ ma także liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, roczna zmiana liczby czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, czy tez wydatki na współprace z organizacjami pozarządowymi i budżet obywatelski oraz bezpłatny transport. W 2021 r. nowym wskaźnikiem jest poziom wydatków na rodzinę oraz wybranych wydatków w dziale zdrowia. W filarze trwałość środowiska położono nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowania do zmian klimatycznych. Pod uwagę wzięto m.in. inwestycję w ochronę środowiska w danym roku, wydatki na ochronę powietrza i klimatu, wydatki na utrzymanie zieleni, poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej. W czwartym filarze Kapituła sprawdziła jakość zarządzania, w e-ankiecie zapytano gminy i miasta o wdrożenie systemów ISO, systemów przeciwdziałania korupcji, systemów ewaluacji strategii rozwojowych, jakość procesu uchwałodawczego czy poziom współpracy pomiędzy samorządami.

Wyniki rankingu ustalane są w odrębnych kategoriach dla miast na prawach powiatu, dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz dla gmin wiejskich. Podsumowując, na sukces samorządów składa się wiele czynników, tym bardziej jest nam szalenie miło, że Gmina Wisznice wypadła tak dobrze na większość pól ocenianych przez Kapitułę, zajmując tym samym wysokie 4 miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich. Ten sukces ma wielu ojców, wszystkim bardzo dziękujemy!

sponsorzy