Przebudowa drogi powiatowej w Polubiczach Wiejskich Drugich

Trwa remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1102L w Polubiczach Wiejskich Drugich, o długości 1,130 km.

Zakres robót obejmuje m.in.:

-> wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni mieszanka kamienną,

-> wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni w technologii mas bitumicznych,

-> korektę profilu podłużnego w celu odwodnienia jezdni.

Przebudowa drogi przez tzw. "Mierzwinek" jest w połowie dofinansowana przez Gminę Wisznice.

Z D J Ę C I A

sponsorzy