Zajęcia aktywizujące dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu Gminy Wisznice

Od 1 stycznia 2020 realizowany jest projekt „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” w ramach którego prowadzone są warsztaty z hortiterapi dla osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z terenu naszej Gminy. Uczestnicy podczas zajęć systematycznie zakładają ogród warzywny, nasadzają krzewy i drzewa, które będą pielęgnować w późniejszym etapie projektu. Na potrzeby zajęć zostały zakupione materiały ( nasiona, drzewka, krzewy rośliny) wraz z potrzebnymi akcesoriami (agrowłóknina, donice, kwietniki). Zakupiono również ręczne narzędzia ogrodnicze ułatwiające wykonywanie czynności ogrodniczych i pielęgnacyjnych poprzez skrócenie czasu ich wykonania oraz ograniczenie wysiłku fizycznego. W celu zwiększenia dostępności oraz ograniczenia barier komunikacyjnych Beneficjent zapewnił transport Uczestników na zajęcia.
Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
 
 
sponsorzy