Ogłoszenie Wójta Gminy Wisznice z dnia 7 kwietnia 2021r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytki publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020, poz. 1057) art.25 ust.l i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020, poz. 1876 z późn.zm.) i uchwały nr XXI/151/2020 Rady Gminy Wisznice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, finansowanego z budżetu państwa, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1.Rodzaj zadania:

Zadanie z pomocy społecznej.

Nazwa zadania:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi.

sponsorzy