Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” w dniach 14 – 15, 17 – 18 września 2020 r. odbyły się warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice. Warsztaty były realizowane w części teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznali się z zasadami ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, w strefach ruchu oraz z najczęściej występującymi znakami drogowymi. Instruktor omówił zachowania stwarzające zagrożenia w ruchu drogowym oraz zwrócił uwagę na „zasadę ograniczonego zaufania” . W ramach zajęć praktycznych instruktor wraz z asystentem zaprezentował zasady poruszania się po drogach publicznych w większych grupach. Warsztaty mają na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne Uczestników do bezpiecznego udziału w rajdach rowerowych, które będą organizowane w późniejszych etapach projektu.
Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
 

 

sponsorzy