Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wisznicach zakończył dystrybucję żywności z Podprogramu 2019. Rozdysponowano 8 ton 649 kg. 600 g. żywności co stanowi 1020 sztuk paczek. Z pomocy skorzystało 173 beneficjentów z 71 skierowanych rodzin. W ramach działań towarzyszących, 60 beneficjentów wzięło udział w organizowanych warsztatach przez ZO PKPS.

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2020 trwać będzie od listopada 2020r. do lipca 2021r.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :

  • 1 402,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 056,00 dla osoby w rodzinie

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Ponadto osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej będą miały możliwość uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach działań towarzyszących. 

 

sponsorzy