Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego dla uczestników projektu Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy"

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE DOLINY ZIELAWY”

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od 30.09.2020r. do 16.10.2020r. przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestników Projektu, którzy zakończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym.

Wnioski będą przyjmowane zarówno u Lidera projektu (Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21 - 580 Wisznice) jak i Partnera projektu (Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju,  ul. Księcia Witolda 19, lok. 24 (III piętro),  21-500 Biała Podlaska) w godz. 8.30 – 15.30.

Wnioski składane powinny być wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami. Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały  lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w dokumentach. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy” lub „-”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Poniżej ponownie zamieszczamy wzory dokumentów.

Przypominamy że środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci:

-Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 49 Uczestników Projektu  w wysokości do 27 126,48netto.

-Wsparcia pomostowego – w wysokości 1 600,00 zł/m-c netto dla 49 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.)


Uwaga! Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE O NIEKWALIFIKOWALNOŚCI VAT

BIZNESPLAN

 

sponsorzy