Radni udzielili Wójtowi Gminy Wisznice absolutorium

Podczas XVII Sesji Rady Gminy Wisznice, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2020r., Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan przedstawił zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2019r. Przygotowany przez Wójta raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Następnie Rada Gminy Wisznice jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wisznice. Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy również jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2019 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wisznice za 2019 rok.

Serdecznie gratulujemy!

 

sponsorzy