Stypendia Pomostowe edycja 2015/2016

W roku 2015/2016 Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” rekomenduje 4 osoby do udziału w programie Stypendiów Pomostowych. Uczestnicy programu przez I rok nauki na studiach otrzymywać będą miesięczne stypendium w wysokości 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium w XIV edycji programu (2015/2016) musisz:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzić z gminy Wisznice. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm – dostępny na stronie:  http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/

Niezbędne dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
  • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
  • list motywacyjny z opisem działalności na rzecz społeczności gminy Wisznice oraz planów jej kontynuowania po otrzymaniu stypendium.

Dokumenty wraz z formularzem aplikacyjnym należy złożyć w Urzędzie Gminy Wisznice /sekretariat/ do dnia 10 sierpnia 2015 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie.

sponsorzy