STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W terminie od dnia 1 do 15 września 2015r. w pokoju nr 201 Urzędu Gminy Wisznice przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice.
1. Pomoc materialna przysługuje:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2. Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również:
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 września 2015 r.. W przypadku słuchaczy wymienionych wcześniej kolegiów, wnioski przyjmowane będą od 1 września do 15 października 2015 r. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu jego złożenia.
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek". Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.
Podstawą otrzymania stypendium jest:
• miesięczny dochód – do 456 złotych netto na jedną osobę w rodzinie
• prawidłowo wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami
Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych faktur. Faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę.
Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne (w tym wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą) oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Możliwe jest częściowe sfinansowanie udziału ucznia w obozie lub wycieczce szkolnej organizowanej przez szkołę w roku szkolnym (potwierdzenie kosztów przez wychowawcę klasy i/lub dyrektora szkoły). Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister lub plecak, strój na zajęcia wychowania fizycznego (podkoszulka, spodenki, obuwie sportowe, dres tj. bluza sportowa i spodnie sportowe – max. po 2 sztuki na dany rok szkolny),ubiór galowy, w tym: bluzka/koszula biała, spodnie wizytowe, spódnica wizytowa lub sukienka wizytowa, garsonka, marynarka, a także podręczniki szkolne odpowiednio do klasy do której uczeń będzie uczęszczał, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, komputer, programy multimedialne, części do komputera, czy mikroskop.. Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (opłata za internat, koszty dojazdu, czesne).

W N I O S E K  wersja PDF

W N I O S E K wersja WORD

 

sponsorzy