Apel do Mieszkańców Gminy Wisznice

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania przydrożnych rowów, okolicznych lasów, parków i terenów użyteczności publicznej oraz nagminnym wystawianiem worków ze śmieciami pod uliczne kosze, co walorów estetycznych naszej miejscowości nie dodaje apeluję do wszystkich mieszkańców o regularne oddawanie śmieci zgodnie z harmonogramem odbioru firmie działającej na terenie naszej gminy.
Apeluję o nieśmiecenie i pilnowanie aby nie śmiecono. Nie tolerujemy tego – każde wykroczenie należy zgłaszać policji lub w Urzędzie Gminy. Ponadto wobec osób zaśmiecających będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 145. kodeksu wykroczeń stanowi: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".
Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
Art. 191 ustawy o odpadach – Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 5 ust. 1 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (pkt 1) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, (pkt.3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
Art. 10 ust. 2 – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.


Prosimy o współpracę.
Wszystkim nam zależy przecież na czystym środowisku?!

sponsorzy