Kwalifikacja wojskowa 2016

Wójt Gminy Wisznice informuje, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego jest prowadzona w dniach od 15 lutego do 13 kwietnia 2016 r. w Białej Podlaskiej w Klubie Kultury "Eureka" przy ul. Orzechowej 34
Dla mieszkańców Gminy Wisznice kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach 24 – 25 marca 2016 r.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają:
o Mężczyźni urodzeni w 1997 roku.
o Mężczyźni urodzeni w latach 1992 - 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
o Osoby urodzone w latach 1995 - 1996, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
o Kobiety urodzone w latach 1992 - 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
o Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej i jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nie otrzymanie/nie odebranie wezwania nie zwalnia osób wymienionych w pkt 1 od obowiązku stawienia się w w/w terminie i miejscu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia (jeżeli taką posiada). Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej stawiający się dostarcza fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.

Ważne:
Osoba, która z ważnych przyczyn (np. zdawanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

więcej informacji: wszwlublin.wp.mil.pl

sponsorzy