XIII sesja Rady Gminy Wisznice

XIII sesja Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 25 listopada o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wisznice. Poniżej przedstawiamy porządek obrad sesji.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • odwołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Wisznice,
 • powołania Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Wisznice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wisznice,
 • apel w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie budowy wież telekomunikacyjnych na działkach nr 1100/2 oraz 799 i 800 w miejscowości Dubica Dolna, gm. Wisznice,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Wisznice,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w obrębie ewidencyjnym Wisznice, Horodyszcze, Curyn, Wisznice Kolonia gmina Wisznice,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wisznice na rok 2020,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wisznice na rok 2020,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.,
 • obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2020 r.

5. Interpelacje i zapytania

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Wisznice.

 

sponsorzy