Chcesz założyć firmę i otrzymać dofinansowanie? Masz jeszcze większą szansę - ZMIANY W ZASADACH NABORU FORMULARZY!

Chcesz założyć firmę i otrzymać dofinansowanie? Masz jeszcze większą szansę - ZMIANY W ZASADACH NABORU FORMULARZY!

Urząd Gminy Wisznice oraz Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju informują, iż nastąpiły zmiany w zasadach naboru formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Promocja Przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”.

Nabór formularzy rekrutacyjnych został wydłużony i w dniach 18.11.2019 r. - 29.11.2019 r. formularze rekrutacyjne wypełnione elektronicznie będzie można złożyć w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 201, II piętro. Dodatkowo obszar osób mogących wziąć udział w projekcie został rozszerzony z Doliny Zielawy na Powiat Bialski, Powiat Parczewski oraz Miasto Biała Podlaska.  Pozostałe zasady rekrutacji nie ulegają zmianom. 

Projekt zakłada przygotowanie 60 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach osób, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwie oraz udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla 49  z nich. Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

  1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  2. aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  3. bb) kobiety,
  4. cc) osoby z niepełnosprawnościami,
  5. dd) osoby długotrwale bezrobotne,
  6. ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit. ee,

  1. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e),
  2. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
  3. osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników projektu. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci: Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 49 Uczestników Projektu  w wysokości do 27 126,48 zł netto.

Wsparcie pomostowe – w wysokości do 1 600,00 zł/m-c netto dla 49 osób (wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice pok. 201, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, tel (83) 378 21 19, 724-600-303, fax: (0 83) 378 20 39 w terminie od 18.11.2019 r. do 29.11.2019 r w godzinach od 08:00 do 15:00 wypełniony i podpisany tylko FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zalecane jest wypełnienie elektroniczne dokumentu ze względu na jego czytelność. Formularz rekrutacyjny można złożyć także za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz wpłynie do Biura Projektu.

FORMULARZ REKRUTACYJNY dostępny jest TUTAJ

Okres realizacji to 01.09.2019 r. – 31.07.2021 r.

sponsorzy