Projekt edukacyjny „Akademia sukcesu”

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach kontynuowany jest projekt edukacyjny Akademia sukcesu realizowany przez Gminę Wisznice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

Od początku do projektu przystąpiło 256 uczniów (138 dziewcząt, 118 chłopców).       W czerwcu 2018 r. swój udział zakończyli uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, którzy nabyli kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W okresie 3 września 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. zrealizowano 880,5 godzin zajęć dydaktycznych, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (m. in. matematyka, j. angielski,     j. rosyjski), zajęcia rozwijające (m. in. koło matematyczno-przyrodnicze, matematyka, przyroda, j. angielski, j. rosyjski, informatyka) oraz specjalistyczne (terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia terapeutyczne). Rodzaj zajęć dostosowany był    do potrzeb edukacyjnych uczniów. W ramach projektu realizowane były zajęcia dla klas I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych oraz w terenie.

W Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu odbyło się 81 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 138 godzin zajęć rozwijających oraz 66 godzin zajęć specjalistycznych. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach zrealizowano 222 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 223 godzin zajęć rozwijających oraz 54,5 godzin zajęć specjalistycznych. W Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach natomiast odbyło się 43 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 53 godzin zajęć rozwijających. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Budynki, w których odbywały się zajęcia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jak również kadra pedagogiczna jest przeszkolona do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Projekt edukacyjny Akademia sukcesu realizowany jest szkołach podstawowych w Horodyszczu i Wisznicach oraz gimnazjum w Wisznicach w okresie 1 marca 2018 – 31 grudnia 2020 roku.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy