OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wisznice z dnia 27 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie

(Dz.U.2018, poz. 450 z późn.zm.)

i art.25 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2018, poz.1508 z późn.zm.)

i uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Wisznice

z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2019r., poz.523) ogłaszam otwarty konkurs ofert

na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, finansowanego z budżetu państwa, w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi.

 

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie z pomocy społecznej.

Nazwa zadania:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Opis zadania:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ustala się następujące rodzaje specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług,

wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

      kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych

      umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,

      leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi

      i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania

      w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa

     zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym

      umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzy-

      mywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy oraz

     ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

     korzystanie z usług różnych instytucji,

 1. b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

     pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych- poradnictwo specjalistyczne,

     interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

     ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych

     służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie

     specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej

     z osobami bliskimi, współpraca z rodziną- kształtowanie odpowiednich postaw

     wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

 1. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

 w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno- rentowych, w wypełnianiu dokumentów urzędowych,

 1. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów

terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, w komple-

trwaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy

z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku

 1. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi.
 2. pielęgnacja- jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów

wizyt lekarskich, pomoc w wykupywaniu i zamawianiu leków, pilnowanie przyjmowania leków, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych

a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,

 1. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie

nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2018, poz.1510 z późn.zm.) :

zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej

lub fizjoterapii, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno- terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

 1. pomoc mieszkaniowa, w tym:

w uzyskaniu mieszkania, w organizacji drobnych remontów, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzami domu,

 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.  ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2018,

               poz.1878).

Powyższe usługi należy świadczyć w miejscu zamieszkania osoby, której je przyznano.

 

 

 

 

 1. Na realizację zadania „świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w roku 2019r. przeznacza się kwotę 10.000,-zł. Środki finansowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu państwa. Na sfinansowanie  zadania – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018r.zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 10.000 zł. pochodzące z budżetu państwa.

Dotacja na realizację zadania  będzie przekazywana w kwotach i w sposób ustalony w umowie zawartej po dokonaniu wyboru realizatora zadania, między oferentem a zleceniodawcą.

 1. Koszty pokrywane z dotacji:

Koszty związane z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy i materiałów

 i inne bezpośrednio związane z wykonywaniem  usług np. zwrot kosztów dojazdu terapeutów z siedziby organizacji do miejsca zamieszkania osób, którym przyznano w/w usługi)

 1. Kryteria formalne

Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

 • jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

 i o wolontariacie,

 • jego cele statusowe są zbieżne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, określonymi w tym ogłoszeniu,
 • złożył ofertę na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.

 2016, poz. 1300),

 • udokumentuje kwalifikacje zawodowe osób mających świadczyć usługi specjalistyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)tj. wykształcenie i staż pracy –stosownie do rozporządzenia.
 • załączył do wniosku wszystkie wymagane załączniki,
 • budżet projektu nie będzie posiadał błędów rachunkowych,
 • wszystkie części wniosku będą wypełnione w sposób rzetelny,
 • oferta wpłynie w terminie określonym w ogłoszeniu.
 1. Przy rozpatrywaniu ofert będzie brane pod uwagę:
 • możliwość realizacji zadania przez oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób określonych w przepisach prawa do wykonywania w/w zadania ,
 • udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
 • wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji,
 • ocena zrealizowanych zadań.
 1. Tryb i terminy stosowane przy składaniu i wyborze ofert:
 • Oferty na realizację zadania PN. „Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019r.” należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie : Oferta na konkurs „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w 2019r.”w Urzędzie Gminy w Wisznicach (sekretariat)  lub listownie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 8.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 8.45 w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice
 • Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym udzielane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicach mającym siedzibę w Urzędzie Gminy Wisznice tel.83-3782442
 • Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wisznicach na stronie internetowej Gminy Wisznice, oraz w biuletynie informacji publicznej niezwłocznie po wyborze oferty.
 1. W związku ze stosowaniem zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 • oferent zobowiązany jest do prowadzenia specjalnie wyodrębnionego konta bankowego w celu realizacji zadania, na które ubiega się o dotację,
 • organ administracji publicznej zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji każdego zleconego zadania,
 • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy a oferentem.

 

 

Uwaga: Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Wisznice uwzględniając wyniki pracy komisji konkursowej.

 

 

                                                                                                     

 

                                                                              Wójt Gminy Wisznice

 

                                                                               Piotr Dragan

Wybór oferenta

sponsorzy