Termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

UWAGA! W dniu 31.01.2019 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 Wójt Gminy Wisznice przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2019r. upływa termin do:

  1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w pokoju 107 Urzędu Gminy Wisznice lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty Polskiej bądź przesłać na Elektroniczą Skrzynkę Podawczą Gminy Wisznice.

  1. 2. Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:

- w kasie dowolnego punktu poboru opłat

- przelewem na rachunek Gminy Wisznice: Bank Spółdzielczy w Wisznicach  04 8055 0006 0000 1355 2000 0009

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są na stanowisku ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych w Urzędzie Gminy Wisznice w pok. 107

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.).
  2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wisznice pok. 107 lub dzwoniąc pod nr tel. 83 378 20 11

Druk oświadczenia do pobrania

sponsorzy