Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Wisznice

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice - Ewa Nuszczyk serdecznie zaprasza na obrady III sesji VIII kadencji Rady Gminy Wisznice.

                                                                                                                                                   ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.  z 2018 r. poz. 994 ze późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Wisznice w dniu 21 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wisznice,  ul. Rynek 35.

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Wisznice:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

 1. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy,
 2. Podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wisznice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi przedmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
 • uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wisznice na 2019 rok,
 • uchwalenia Statutu Gminy Wisznice,
 • powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wisznice,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Wisznice.

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice

                                                                                                                                                  /-/ Ewa Nuszczyk

sponsorzy