I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wisznice

W dniu 20 listopada 2018 r. od godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wisznicach odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Wisznice kadencji 2018-2023.

W trakcie obrad radni RG oraz wójt - Piotr Dragan odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Wisznicach - Magdy Brzozowskiej zaświadczenia o wyborze. W dalszej część złożone zostały stosowne ślubowania. Gminny organ uchwałodawczy dokonał również wyboru swego prezydium. Przewodniczącym RG została ponownie radna - Ewa Nuszczyk, natomiast jej zastępcą radny – Mariusz Jakubiuk.

W myśl przepisów prawa wyborczego oraz ustawy o samorządzie gminnym I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wisznice została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej. Posiedzenie rozpoczął radna senior - Helena Daniłoś, która do czasu wyboru przewodniczącego RG pełniła rolę prowadzącego obrady. W pierwszej kolejności przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia o ich wyborze i uzyskaniu swego mandatu. Następnie odczytana została rota ślubowania po której wszyscy radni złożyli ślubowania indywidualne. Po zaprzysiężeniu przedstawicieli organu uchwałodawczego wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RG. W dalszym ciągu sesji nastąpiła procedura zaprzysiężenia organu wykonawczego. Kandydat wybrany na wójta - Piotr Dragan przed wszystkimi zebranymi złożył uroczyste ślubowanie.

Następnie nowo zaprzysiężona Rada Gminy Wisznice podjęła uchwały i ustaliła plan pracy na przyszły czas. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodnicząca RG Ewa Nuszczyk zamknęła pierwszą inauguracyjną Sesję Rady Gminy Wisznice.

sponsorzy