Modernizacja drogi w miejscowosci Wygoda

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna zakończyło modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych i posesji w miejscowości Wygoda, położonej na działkach nr. ew. 225 i 228.

Całkowita długość nowej nawierzchni to 273,8 metrów. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych i posesji w miejscowości Wygoda m.in.: wykonanie wzmocnienia istniejących warstw konstrukcyjnych podbudowy, ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie emulsją asfaltową kationową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz uzupełnienie poboczy wraz z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem mieszkanką traw, a także wykonanie oznakowania pionowego. Całkowity koszt inwestycji to 221 759,00 złotych, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w wysokości 30 000 złotych. Gmina Wisznice dofinansowanie otrzymała w ramach projektu „100 km dróg w każdym powiecie na 100-lecie niepodległości”, który Urząd Marszałkowski realizuje w tym roku.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy