Świadczenie DOBRY START 300 dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

- przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego:

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo wychowawczych, osobom uczącym się.

  - przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,

przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

- przysługuje także w przypadku:

ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

sponsorzy