Turniej Piłki Plażowej w Wisznicach

Urząd Gminy Wisznice serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej już edycji Turnieju Piłki Plażowej, który odbędzie się na boiskach przy LO Wisznice w dniach 01.07.2018 r. / 05.08.2018 r. Rozpoczęcie zawodów zaplanowano na godzinę 9:00

Organizatorami wydarzenia są: Urząd Gminy Wisznice, Szkoła Podstawowa w Wisznicach i Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk. Szczegółowe informacje zawiera regulamin zawodów, który przedstawiamy poniżej. Więcej informacji na temat zgłoszeń do udziału w turnieju można uzyskać od Pana Rafała Osipiuka - tel. 606 311 302.

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR STAROSTY POWIATU BIALSKIEGO

I.   Cele:

 • -Popularyzacja siatkówki plażowej jako formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • -Promowanie zdrowego stylu życia
 • -Promocja gminy

II.  Organizator:

 • -Urząd Gminy Wisznice
 • -Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wisznicach
 • -Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach

III. Sponsorzy imprezy:

 • -Starosta Bialski – Mariusz Filipiuk
 • -Wójt Gminny Wisznice

IV. Termin i miejsce zawodów:

 • -Imprezy odbędą się  
 • -Rozpoczęcie zawodów – godzina 9.00. (Zapisy do 9.00)
 • -Zawody rozgrywane będą  na terenie boisk przy LO w Wisznicach

V.  Nagrody :

 • -Za pierwsze trzy miejsca – puchary lub statuetki
 • -Inne

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA . SYSTEM ROZGRYWEK

 • -W przypadku gdy drużyna składa się dwóch zawodników niepełnoletnich - muszą oni przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w turnieju , która jest jednocześnie potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych. Za oświadczenia te odpowiedzialni są uczestnicy we własnym zakresie (załącznik 2).
 • -Osoby pełnoletnie zgłaszając się do turnieju poświadczają jednocześnie fakt iż osoby zapisane na druku posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach (załącznik 1).
 • -System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów i dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn.

VII.ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub bezpośrednio przed w dniu zawodów do godziny 9.00. Ze względu na MS w piłce nożnej prosimy o zgłoszenia telefoniczne . Drużyny , które zgłoszą się po wyznaczonym terminie mogą nie zostać dopuszczone do rozgrywek

VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu, odzieży i innych cennych rzeczy;
 2. Opiekunowie drużyn ponoszą koszty ubezpieczenia i transportu na zawody we własnym zakresie
 3. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku bardzo złej aury turniej może być przerywany.
 5. Organizator turnieju zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Organizator turnieju może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
 7. Podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu . Osoby podejrzane o spożywanie alkoholu przed lub w trakcie zawodów mogą odpowiednie zostać nie dopuszczone do zawodów lub z nich wykluczone
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 9. Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej .
 10. Uczestników turnieju obowiązuje niniejszy regulamin
 11. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodó przepisami prawa

10 .Szczegółowe informacje zawiera regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej http://spwisznice.edu.pl

11. Informacje można również uzyskać poprzez telefoniczny kontakt z organizatorem zawodów – Rafał Osipiuk -606 311 302

Załączniki;

PDF

 1. Zgłoszenie do Turnieju

Zgłoszenie do turnieju siatkówki plażowej – Wisznice ……………….2018r

Nazwa drużyny - ……………………………………………………..

LP. Imię nazwisko Rok urodzenia Tel .kontaktowy
1.      
2.      

……………………………………………..

CZYTELNY PODPIS KAPITANA DRUŻYNY

*Zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego treść


Niniejszym oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………….

(nazwisko i imię)

jest zdolne do udziału w turnieju siatkówki plażowej w dniu …………2018r , nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych co potwierdzają badania lekarskie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji turnieju.

……………………………………………..

podpis rodzica / opiekuna *

*Zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego treść

sponsorzy