Ogłoszenie GOPS Wisznice - świadczenie wychowawcze 500+

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+  na kolejny okres świadczeniowy 2018/2019  będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej natomiast od dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice (II piętro hol).

  1. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
  2. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30listopada tego roku.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia.
  4. W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  5. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informujemy, że wnioski o świadczenie dobry start 300 dla ucznia można składać od dnia 01.07.2018 r.w formie elektronicznej  przez  portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,  natomiast w formie papierowej od dnia 01.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wisznice (drugie piętro hol wejście od ulicy Fabrycznej).

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku  przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Świadczenie DOBRY START 300 dla ucznia

- przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego:

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo wychowawczych, osobom uczącym się.

  - przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,

przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

- przysługuje także w przypadku:

ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

sponsorzy